This opinion cites 11 cases:

Fox v. Taylor , 10 Utah 2d 174 ( 1960 )


Irwin v. Murphey , 81 Ariz. 148 ( 1956 )


Layne v. Hartung , 87 Ariz. 88 ( 1960 )


Rodriquez v. Terry , 79 Ariz. 348 ( 1955 )


Pacific Greyhound Lines v. Uptain , 81 Ariz. 359 ( 1957 )


Hirsh v. Manley , 81 Ariz. 94 ( 1956 )


Gray v. Woods , 84 Ariz. 87 ( 1958 )


Coe v. Hough , 42 Ariz. 293 ( 1933 )


Reed v. Real Detective Pub. Co. , 63 Ariz. 294 ( 1945 )


Waddell v. White , 56 Ariz. 420 ( 1940 )


Casey v. Marshall , 64 Ariz. 232 ( 1946 )