This opinion cited by 11 cases:

Pettibone v. United States , 148 U.S. 197 ( 1893 )


United States v. Francis J. McQueeney United States of America v. Richard Rodney Patterson , 674 F.2d 109 ( 1982 )


State v. Cucca , 228 A.2d 572 ( 1967 )


State v. Drew , 308 A.2d 516 ( 1973 )


State v. Douglas , 78 A.2d 850 ( 1951 )


State v. Duggan , 15 R.I. 412 ( 1886 )


State v. Fitzsimon , 18 R.I. 236 ( 1893 )


State v. Congdon , 14 R.I. 267 ( 1883 )


State v. Watson , 20 R.I. 354 ( 1898 )


State v. Muldoon , 67 R.I. 80 ( 1941 )


State v. Martin , 23 R.I. 143 ( 1901 )